گزارشی از مرحله مقدماتی مانتره در تهران

مرحله ی مقدماتی مانتره ۲۵ در تهران با ۵۰ شرکت کننده در سالن دبیرستان دوره اول رستم آبادیان در روز آدینه، ۱۸ امرداد ماه برگزار شد. خانم ها موبدیار دکتر راشین جهانگیری، موبدیار پریا ماوندی،[…]

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در تهران

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در تهران شرکت کنندگان مقدماتی تهران

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در شيراز

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در شيراز اسامی مقدماتی شیراز

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در كرمان

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در كرمان اسامی شرکت کنندگان مقدماتی کرمان

گزارشی از اولین روز همایش اوستا خوانی مانتره در شهر یزد

اولین بخش از همایش مقدماتی مانتره ۲۵ مرحله ی مقدماتی مانتره ۲۵ در شهر های یزد، تهران، کرمان و شیراز در روزهای ۱۷تا ‌۲۰ امرداد ماه برگزار می شود. اولین بخش از همایش مقدماتی، پسین[…]

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى دومين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى دومين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد اسامی روز دوم یزد

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى نخستين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى نخستين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد اسامی افراد روز نخست یزد

جزييات مرحله مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

“جزييات مرحله مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد” •يزد(روز اول): چهارشنبه ١٧ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين 📌سالن اجتماعات نرسي آباد •يزد(روز دوم): پنجشنبه ١٨ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين[…]

ارسال و توزیع دفترچه های مانترک ۲۵ از سوی کانون دانشجویان زرتشتی

🔸ارسال و توزیع دفترچه های مانترک ۲۵ از سوی کانون دانشجویان زرتشتی به مکان های مذکور در فراخوان مانترک (انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان شیراز، باشگاه اردشیر همتی کرمان، گاتاپويان و کانون دانشجویان زرتشتی تهران)[…]