ارسال طرح اوليه و نام نويسى در بخش گاتاشناسى مانتره ٢٤ تمديد شد

ارسال طرح اوليه نوشتارها كه به منزله ثبت نام در بخش گاتاشناسى نيز مى باشد، تا “١٨ ارديبهشت ماه” تمديد شد. 📌لازم به ذكر است كه امسال كانون دانشجويان زرتشتى براى تقدير هرچه بهتر و[…]