جزييات مرحله مقدماتى بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

•يزد(روز اول):
چهارشنبه ٩ امرداد ماه
🕒ساعت ٣ پسين
📌تالار قاسم آباد

•يزد(روز دوم):
پنجشنبه ١٠ امرداد ماه
🕓ساعت ٤ پسين
📌تالار قاسم آباد

•تهران:
آدينه ١١ امرداد ماه
🕒ساعت ٣ پسين
📌تالار لعل نوذر جمشيديان (كانون دانشجويان زرتشتى)

•شيراز:
آدينه ١١ امرداد ماه
🕔ساعت ٥ پسين
📌تالار باغ وقفى

روز اول
روز دوم