اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در تهران

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در تهران شرکت کنندگان مقدماتی تهران

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در شيراز

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در شيراز اسامی مقدماتی شیراز

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در كرمان

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در كرمان اسامی شرکت کنندگان مقدماتی کرمان

گزارشی از اولین روز همایش اوستا خوانی مانتره در شهر یزد

اولین بخش از همایش مقدماتی مانتره ۲۵ مرحله ی مقدماتی مانتره ۲۵ در شهر های یزد، تهران، کرمان و شیراز در روزهای ۱۷تا ‌۲۰ امرداد ماه برگزار می شود. اولین بخش از همایش مقدماتی، پسین[…]

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى دومين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى دومين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد اسامی روز دوم یزد

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى نخستين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد

اسامى شركت كنندگان بخش اوستاخوانى نخستين روز از مرحله ى مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره در يزد اسامی افراد روز نخست یزد

جزييات مرحله مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد

“جزييات مرحله مقدماتى بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره مشخص شد” •يزد(روز اول): چهارشنبه ١٧ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين 📌سالن اجتماعات نرسي آباد •يزد(روز دوم): پنجشنبه ١٨ امرداد ماه 🕓ساعت ٤ پسين[…]

ارسال و توزیع دفترچه های مانترک ۲۵ از سوی کانون دانشجویان زرتشتی

🔸ارسال و توزیع دفترچه های مانترک ۲۵ از سوی کانون دانشجویان زرتشتی به مکان های مذکور در فراخوان مانترک (انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان شیراز، باشگاه اردشیر همتی کرمان، گاتاپويان و کانون دانشجویان زرتشتی تهران)[…]

نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد…

📌نام نويسى بخش هاى اوستاخوانى و مانترک بيست و پنجمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تمديد شد… 📝زمان نام نويسى در بخش اوستاخوانى و بخش مانترك، تا آدينه هشتم تيرماه تمديد شد. 🖌لازم به ذكر[…]